Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2021:

«ΠΡΟΒΛΕΨΤΕ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ».


Εδώ και μερικά χρόνια, μπήκε στη ζωή των οργανισμών η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΣΔΑΥΕ). Ευρέως γνωστό, έγινε αρχικά το βρετανικό πρότυπο OHSAS 18001 και σήμερα το διεθνές πρότυπο ISO 45001. Τα ΣΔΑΥΕ δεν αποτελούν μόνο ένα πρόγραμμα διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά περιλαμβάνουν πολιτικές, διαδικασίες και αρχεία τα οποία ενσωματώνονται ως αναπόσπαστο κομμάτι στις υπόλοιπες διεργασίες και δραστηριότητες ενός οργανισμού. Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά ένα ΣΔΑΥΕ βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους διάφορους κινδύνους στην εργασία.


Με αφορμή την παρούσα πανδημία του Κορωνοϊό, διαφάνηκε ότι δεν είναι αρκετή η απλή εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης, αλλά η εφαρμογή ενός δυναμικού και ανθεκτικού συστήματος, το οποίο να προσαρμόζεται εύκολα σε νέα δεδομένα και μέσω του οποίου να επιτυγχάνεται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Πολύ καλό και σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η μεγάλη αύξηση της τηλεργασίας, η οποία αφενός αποτελεί εναλλακτικό και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας, αφετέρου, προκαλούνται επιπρόσθετοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους οποίοι θα πρέπει να τύχουν ορθής διαχείρισης. Επιπρόσθετα στοιχεία των οποίων η σημαντικότητα αναβαθμίστηκε σε συνέχεια της πανδημίας, αποτελούν η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση των εργοδοτών – εργαζομένων – εσωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης – εξωτερικών συμβούλων στα διάφορα θέματα ασφάλειας και υγείας, η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας και η ανάγκη διενέργειας ορθών και αποτελεσματικών επιθεωρήσεων.


Αποδείχθηκε δε, και η συστημική σημασία των συστημάτων ασφάλειας και υγείας, αφού, αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και παρακολουθώντας πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας ή γενικότερα μιας κρίσης σε επιχειρησιακό επίπεδο, αυτό επιδρά θετικά στη αποτελεσματική αντιμετώπιση της τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω περιορισμού της μετάδοσης.


Ας μην αφήσουμε λοιπόν τα ΣΔΑΥΕ στα χαρτιά και στα ράφια. Ας τα αξιοποιήσουμε σωστά ως ένα καθημερινό εργαλείο πρόληψης και βελτίωσης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία για να μας προσφέρουν και αυτά με τη σειρά τους την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των εργασιακών κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων απειλών και κρίσεων.


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας μέρας ασφάλειας και υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) οργανώνει στις 28 Απριλίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο «Anticipate, prepare and respond tocrises – Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health (OSH) Systems», το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_780935/lang--en/index.htmΔιοικητικό Συμβούλιο ΣΑΥΚ
ΑΡΧΕΙΟ