ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Σύνδεσµος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) έχοντας ως αποστολή του την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας τόσο για τα πρόσωπα στην εργασία όσο και για το ευρύτερο κοινό διοργάνωσε ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα « Ασφάλεια και Υγεία στη ∆ιαχείριση Εγκαταστάσεων». Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου 2016, στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο έθεσε υπό την αιγίδα της η Έντιµη Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιµιλιανίδου, η οποία και απεύθυνε χαιρετισµό εξαίροντας το έργο του ΣΑΥΚ και κηρύσσοντας ταυτόχρονα την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Υποστηρικτές του Συνεδρίου ήταν το Κυπριακό ∆ίκτυο του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας του Ηνωµένου Βασιλείου, το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, το ENSHPO και το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου (IOSH UK).

Στο Συνέδριο, φιλοξενήθηκαν διακεκριµένοι επιστήµονες, εµπειρογνώµονες και επαγγελµατίες στον τοµέα της Ασφάλειας και Υγείας τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι µέσα από τις παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν µεταξύ άλλων στην ποιότητα του αέρα, τις εργασίες σε ύψος µε τη χρήση σχοινιών, τον σχεδιασµό των εγκαταστάσεων σε σχέση µε τις εργασίες συντήρησης, τον φάκελο ασφάλειας και υγείας αλλά και την πυρασφάλεια κάνοντας ειδική αναφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δηµόσια κτίρια. Επιπρόσθετα, εκτός από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγµάτων σε σχέση µε τη διαχείριση των θεµάτων ασφάλειας και υγείας σε εγκαταστάσεις έγινε ειδική αναφορά σε ατυχήµατα που συνέβηκαν σε άλλες χώρες αναλύοντας τα αίτια αλλά και τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν πέραν των 100 συµµετεχόντων οι οποίοι µέσα από την εποικοδοµητική συζήτηση η οποία αποτέλεσε και το επιστέγασµα των εργασιών του Συνεδρίου, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, η ορθή διαχείριση των εγκαταστάσεων µπορεί να συµβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, των χρηστών αλλά και άλλων προσώπων που διακινούνται σε αυτές. ∆ιαφάνηκε επίσης, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των προσώπων που εκτελούν εργασίες σε ύψος µε τη χρήση σχοινιών, καθώς επίσης και να βελτιωθεί η νοµοθεσία και να εισαχθούν κώδικες πρακτικής σε σχέση µε την πυρασφάλεια και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για όλους τους χώρους και ειδικότερα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΑΡΧΕΙΟ