ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημόσια Διαβούλευση για Προτεινόμενους Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγεία

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέων Κανονισμών για σκοπούς εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας για θέματα ηλεκτρισμού στους χώρους εργασίας.

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για Προτεινόμενους Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 201x») και μπορείτε να διατυπώσετε σχόλια για τους προτεινόμενους Κανονισμούς και να τα υποβάλετε μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017 ηλεκτρονικά στο ειδικό έντυπο στη διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy ή στο φαξ 22663788.

Μετά τη ψήφιση και με τη δημοσίευση των προτεινόμενων Κανονισμών θα καταργηθούν οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισμοί του 1981 μέχρι 1983 (Κ.Δ.Π. 315/81, 11.12.1981 και Κ.Δ.Π. 84/83, 8.4.1983), οι οποίοι εφαρμόζονται μόνο σε εργοστάσια και θα αντικατασταθούν με τους προτεινόμενους, ώστε να αναβαθμιστεί το νομοθετικό πλάισιο που καλύπτει τη χρήση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των συσκευών από τους εργαζόμενους σ’ όλους τους χώρους εργασίας και να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ στο κείμενο χρησιμοποιείται ορολογία που συνάδει με την υπόλοιπη περί Ηλεκτρισμού νομοθεσία.

Τα σχόλια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και το τελικό προσχέδιο των Κανονισμών θα συζητηθεί στα αρμόδια τριμερή σώματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΡΧΕΙΟ