Μέσα Ατομικής Προστασίας - Δημόσια Διαβούλευση για σκοπούς εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EΕ) 2016/425

Ενημέρωση

 

Προς όλα τα μέλη του ΣΑΥΚ

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  με ανακοίνωση του στις 26.6.2017  θέτει σε  Δημόσια Διαβούλευση, για σκοπούς εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EΕ) 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας, το προσχέδιο νέων Κανονισμών, οι οποίοι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή στις 21.4.2018, με ταυτόχρονη κατάργηση των ισχυόντων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 315/2003).

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα μέσα ατομικής προστασίας είναι άμεσα εφαρμόσιμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο του δεν αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης. Η Κύπρος όμως έχει υποχρέωση να καθορίσει αρμόδια Αρχή για την επιτήρηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και τις ποινές για παραβάσεις και να καταργήσει τους ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς. Αυτή η εναρμόνιση επιδιώκεται με τους προτεινόμενους Κανονισμούς.

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα μέσα ατομικής προστασίας αντικαθιστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία ρύθμισε για δεκαετίες το θέμα της διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι νομικές αλλαγές που σχετίζονται με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο νομοθετικό πλαίσιο (γνωστό με τα αρχικά NLF) για τα προϊόντα της κοινής αγοράς δημιούργησαν την αναγκαιότητα τροποποίησης της Οδηγίας και αυτό επιτεύχθηκε με την έκδοση του εν λόγω Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

 

Παρόλο που η φιλοσοφία και οι απαιτήσεις ασφάλειας της Οδηγίας παραμένουν σχεδόν ίδιες στον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, υπάρχουν και ορισμένες αξιοσημείωτες αλλαγές. Οι αλλαγές επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής σε μέσα ατομικής προστασίας ιδιωτικής χρήσης για προστασία από θερμότητα. Επίσης, εισάγουν διαδικασίες Επιτροπολογίας και ευθυγραμμίζουν τις απαιτήσεις για υψηλά επίπεδα επιτήρησης της αγοράς με τον ομοιόμορφο τρόπο που περιγράφει η Απόφαση Αριθ. 768/2008/ΕΚ και επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 765/2008. Η ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο NLF επηρεάζει κυρίως τους ορισμούς, τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, τη σήμανση CE, το περιεχόμενο της ΕΕ Δήλωσης Συμμόρφωσης, τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν, τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς και την επίκληση της ρήτρας διασφάλισης, αυξάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις ευθύνες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή για εποπτεία της αγοράς.

 

Καλούνται τα μέλη μας τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην  δημόσια διαβούλευση να το πράξουν αποστέλλοντας τα  σχόλια τους για τους προτεινόμενους Κανονισμούς   μέχρι τις 31.7.2017, ηλεκτρονικά στο ειδικό έντυπο στη διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy  ή στο φαξ 22663788.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις   μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Αθανάσιο Βαζούρα στα τηλ. 22405604 / 22405615.

 

Τα έντυπα και τα κείμενα μπορείτε να τα βρείτε στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/63677C32B7EF556DC225814C00347315?OpenDocument

 

Από το Δ.Σ. ΣΑΥΚ

 

28/6/2017

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload