ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ»

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA) για εµπλοκή των κοινωνικών εταίρων και του ευρύτερου συνόλου των επαγγελµατιών στον τοµέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 13.9.2017 ∆ιευρυµένη Συνάντηση Εταίρων. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την οικονοµική στήριξη του EU-OSHA.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η ενηµέρωση σχετικά µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2016 – 2017 µε θέµα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες – Προαγωγή µιας Βιώσιµης Επαγγελµατικής Ζωής», από τους εταίρους και τα αποτελέσµατα αυτών. Τη συνάντηση χαιρέτησε εκ µέρους της Υπουργού ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέας Ασσιώτης. Το πρόγραµµα της Συνάντησης περιλάµβανε παρουσιάσεις από την κα. Κλειώ Βαριάνου, Μέλος του Συνδέσµου Ασφάλειας &Υγείας Κύπρου και τον κ. Xabier Irastorza, Project Manager of the Prevention and Research Unit of EU-OSHA. Το θέµα της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας συζητήθηκε περαιτέρω σε οµάδες εργασίας µέσω των οποίων οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στο δικό τους Οργανισµό και ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία αναδείχθηκαν οι γενικότερες θέσεις

της κάθε οµάδας.

ΑΡΧΕΙΟ