ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2017

Την Παρασκευή 27.10.2017 στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2017 που διοργάνωσε το Τµήµα επιθεώρησης Εργασίας, απονεµήθηκε Βραβείο Τιµής σε έξι στελέχη Οργανισµών µελών του Παγκύπριου Συµβουλίου Ασφάλειας και Υγείας (ΠΣΑΥ) Κύπρου, τα οποία έχουν υπηρετήσει στο Συµβούλιο περισσότερες από δύο τριετείς θητείες και τα οποία, µέσα από την πολύχρονη δράση τους, συνέβαλαν στην προώθηση των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Τα έξι αυτά στελέχη είναι ο Στέλιος Αχνιώτης, Μιχάλης Θεοδότου, Χριστόφορος Θεοφίλου, Αντώνιος Κουτσούλης, ∆ηµήτρης Μιχαήλ και Σωτήρης Φελλάς.

Το ΠΣΑΥ συστάθηκε για πρώτη φορά στις 9 Μαρτίου 1965. Από το 1996 αποτελεί θεσµοθετηµένο Σώµα µε βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµους. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν εκπρόσωποι ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και άλλων Φορέων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή εµπλοκή στα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Σκοπός του Συµβουλίου είναι να υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισηγήσεις για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται και τις καλύτερες και αποτελεσµατικότερες µεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολουθούνται για την εξασφάλιση της επαγγελµατικής ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και να τον συµβουλεύει για ζητήµατα πρόληψης ατυχηµάτων καθώς και για τη σύνταξη ή αναθεώρηση Νοµοθεσιών.

Η απονοµή έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ασσιώτη. ∆ύο από τα έξι στελέχη που βραβεύτηκαν, ο Χριστόφορος Θεοφίλου και ο Μιχάλης Θεοδότου είναι ενεργά µέλη του Συνδέσµου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου µε πολύχρονη και ενεργή συµµετοχή στο Συµβούλιο του Συνδέσµου.

Ο Χριστόφορος Θεοφίλου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, συµµετείχε στο ΠΣΑΥ από τις 17.10.2005 µέχρι τις 31.5.2014.

Ο Μιχάλης Θεοδότου, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, συµµετείχε στο ΠΣΑΥ από τις 13.9.2002 µέχρι τις 31.5.2017.

ΑΡΧΕΙΟ