ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΑΥΚ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑ


Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας του με τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ) προσφέρει μια μερική (50%) υποτροφία σε ένα/μια υποψήφιο/α φοιτητή/τρια, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Occupational Safety and Health, για την ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας, ο/η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει:

  • Πανεπιστημιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με βαθμό άριστα ή πολύ καλά.

  • Τεκμηριωμένα άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρες μέλος του ΣΑΥΚ για τουλάχιστον 2 χρόνια και να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του/της οφειλές προς τον ΣΑΥΚ.

Η φοίτηση θα είναι πλήρης και ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του/της εντός χρονικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται από το ΕΠΚ.

Η υποτροφία θα ισχύει νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α προχωράει κανονικά στις σπουδές του/της, χωρίς να αποτυγχάνει σε μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ. στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αποτύχει να περάσει έστω και ένα μάθημα) τα δίδακτρα βαρύνουν αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/α. Για το λόγο αυτό καταρτίζεται ειδική γραπτή συμφωνία πριν την έναρξη του προγράμματος η οποία υπογράφεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Πέραν της απαραίτητης πλήρωσης των παραπάνω όρων θα σχηματιστεί ειδική επιτροπή προφορικής εξέτασης στην οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να εμφανιστεί (πριν την έναρξη του προγράμματος) και να εξηγήσει τους λόγους προτίμησης του προγράμματος, να περιγράψει το ειδικό του ενδιαφέρον για το αντικείμενο και να απαντήσει σε συναφείς ερωτήσεις. Η επιτροπή θα συσταθεί από το ΕΠΚ.

Σημειώνεται ότι, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α μπορεί να κληθεί – κατόπιν απαίτησης του ΣΑΥΚ ή του ΕΠΚ – να συμμετάσχει σε διαφημιστικές εκστρατείες (έντυπες ή ηλεκτρονικές).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19.9.2018στο ΕΠΚ, με καλυπτική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η επιθυμία του αιτητή για διεκδίκηση της υποτροφίας του ΣΑΥΚ. Η επιστολή θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στον ΣΑΥΚ.

ΔΣ ΣΑΥΚ

Αύγουστος 2018

ΑΡΧΕΙΟ